Què ha de saber un empresari sobre finances?

    • Home
    • Blog
    • Què ha de saber un empresari sobre finances?

Finances Corporatives (Corporate Finance)

Molts empresaris d’èxit han creat la seva empresa gràcies a la seva capacitat d’innovació, esperit emprenedor i energia comercial. Aquestes qualitats són necessàries per a crear i fer créixer un negoci. Però en algun moment del cicle de vida de l’empresa, entra en joc la dimensió financera i no tots els empresaris té clar el paper estratègic de les finances en el negoci.

La visió financera d’un negoci es concreta en tres elements: la caixa, el risc i el valor.

No sembla massa difícil. Si volem gestionar l’empresa amb visió financera hem de pensar en termes de caixa, risc i valor.

La caixa (el cash) és el component principal del “raonament financer”. Als directors

generals, habitualment, el que més els preocupa són les vendes. I està bé, és el primer que

els ha de preocupar. Però les vendes són només el principi. A les vendes li segueixen els marges,

que han de ser positius i a aquests els cobraments, perquè aquests marges es converteixin en caixa

La caixa és el que queda disponible per a adquirir més recursos i continuar creixent;

Per tant, tenim una primera relació bastant interessant que vam mostrar a continuació:

Vendes ==> Marges ==> Caixa (resultat net + amortitzacions)

Segons la tècnica comptable, la caixa que genera una empresa equival als beneficis en el compte de resultats més les amortitzacions. Però aquesta definició és massa teòrica ja que aquesta caixa “comptable” es pot quedar “retinguda” en els comptes a cobrar, els inventaris o els pagaments a deutes anteriorment contrets i no estar disponible per a noves inversions. Per tant, el concepte de caixa disponible és el que es mostra en el quadre adjunt:

Caixa – necessitat financera de circulant – inversions en equipament necessari per al funcionament del negoci – pagaments de deute financer =  cash flow disponible.

El segon component de la gestió de les finances corporatives és el Risc. Podem definir el risc com “la incertesa que es produeixi el resultat esperat”. Per tant, si apliquem aquest concepte al de generació de caixa, considerant que la caixa és el resultat final de totes les operacions realitzades, podem concloure que el risc de l’empresa està relacionat amb la major o menor incertesa que es generi la caixa prevista. Per a una empresa consolidada en un mercat estable, la probabilitat que no es generi la caixa prevista és més baixa que, per exemple, per a una start-up de base tecnològica que està desenvolupant un nou producte i que encara no té a penes clients. Per tant, la segona empresa té un risc major que la primera.

És important introduir aquí un axioma que és fonamental en el món de les finances i és el binomi rendibilitat–risc: a major risc del negoci, més rendibilitat exigiran els inversors. Per això, tant per a la captació de nou capital com per a la contractació de préstecs i crèdits, el risc percebut pel mercat en relació a l’empresa determinarà si existeix o no una possibilitat de captar els recursos que necessita per a créixer i, per descomptat, el seu cost.

El tercer element és el valor. Quant val un negoci? Des d’un punt de vista estrictament financer la forma ortodoxa de calcular el valor d’un negoci és a partir del descompte dels fluxs de caixa previstos. Un negoci tindrà major valor si les previsions de caixa futura són elevades i si el risc percebut és reduït. Previsions de cash elevades i segures fan que un negoci tingui un valor alt. La percepció del risc es materialitza en la taxa de descompte a aplicar a aquests fluxos, una percepció de risc baixa es descomptarà a una taxa inferior que una percepció del reg més elevada. D’aquesta manera es combinen tots els elements fonamentals de la gestió financera, caixa, risc i valor.

Per a finalitzar, el director o propietari d’una empresa ha de fer-se constantment les preguntes adequades per a gestionar les finances i tenir la resposta actualitzada al dia. Aquestes preguntes són:

.- Caixa. Quanta caixa estem generant de manera recurrent i quanta preveiem generar en els següents 5 anys?

.- Risc. Quina és la percepció, en el mercat, del risc de la meva empresa?

.- Valor. quant val la meva empresa?

Naming and corporate identity by Little Buddha